search

btc

Dante
差不多稳了 跟其他站点统计的差不多 大概 270+

普通节点占比很大 估计btc普通节点占比很小 spv不再统计范围之内吧?

上次看btc数据貌似就在这看的

Dante
这么安慰自己倒是没错

这可不是安慰自己 完全是基于数据存储成本的判断 我宁愿装的小的dcr全节点 也不愿意装个大的btc全节点🤔

Kayla
怎么买票啊
https://www.cybtc.com/thread-33767-1-1.html

Btc hashing rate 不斷新高

最近終於開始左一段持續時間比較耐既Alts season,看到不少新手都蠢蠢欲動想一試炒賣BTC以外的coin/token,我明白呢個時勢叫人唔好掂Alts係唔會有人聽,所以趁今日有點時間就講一講正確炒Alts既態度吧。Altcoins(簡稱Alts)就是指Bitcoin以外既其他加密貨幣,它們各自有自己既特點,隻隻都話自己係next bitcoin甚至有d話自己先係真正既Bitcoin(係呀,話緊BCH同BSV呀),隻隻sell緊既夢想都好動聽,但只要係呢個市場超過一年既朋友都應該明白,呢d野全部都係同男人哄女人上床時講既野一樣,信一成都雙目失明。有好多Alts的確令你覺得有開發團隊在背後做事,但就算係真,都唔代表佢地做緊有意義有價值既事會令隻coin升值(要搞清楚coin唔係股票,就算間公司賺到錢都唔代表隻coin值錢,你個應用有用亦不代表隻coin值錢)。更何況大部分團隊都係表面上做事,實際上做愛,燒哂投資者d錢之後就拍拍蘿柚走人。係Crypto世界,基本上所有Alts都係有莊家(有時個莊就係開發團隊本身)係背後操縱,目的就是想贏你手上既BTC,因為大家都心知肚明,成個加密貨幣市場只有BTC先係真正長期有價值既野,我發行隻垃圾coin就可以換到你d BTC,何樂而不為?所以炒Alts想有進帳,必須要清楚以下幾點:1. Alts 只適宜短炒,不適宜長揸,不要對Alts產生長期感情去Tradingview看一看主流Alts,係2018年開始兌BTC跑輸幾多就明,只有極少量既Alts既莊家有超強實力,放長線釣大魚令隻coin可以跑贏BTC(例如我之前成日提及既Link)2. 贏輸應該係睇Alts兌BTC價格牛市炒Alts既目的係令自己既BTC數量增加,千祈唔好見USD價升左就好開心,如果你炒Alts時隻Alt兌USD升但兌BTC跌即係話你傻仔左,Hold BTC仲好過你彈出彈入,牛市既話一定要以BTC做本位3. 只有在BTC.D(Bitcoin Dominance)在下降趨勢時才出手市場資金就係得咁多,炒得一樣就炒唔到第二樣,相信老手們都好明白呢一點,逆勢而行時你炒Alts會好痛苦: BTC升, Alts完全唔跟足; 但BTC一跌, Alts就暴跌,一貶眼就由賺變蝕。4. 不要參與成交量太低(一日成交量少過500BTC的),又或只在小型交易所才能買賣到既細Alts好多空氣幣個莊都唔似Link果d咁,放長線釣大魚,佢地係純粹地賺快錢,儲夠人頭,拉一兩次派哂貨就完事,搏唔過。細交易所更加可以隨時執笠走人,小弟都中過兩次小型交易所倒閉,損失不少。5. 不需要太著重"基本分析",了解莊家性格,用"技術分析"即可好多莊家都係用相對簡單既自動交易Bot控盤,了解下佢背後既操盤邏輯對你點可以跟佢揾到食有好大幫助,例如我成日提及既Fibonacci retracement似乎係大量莊家都有用既其中一個策略。當然什麼平均線趨勢線果d都有人用既,大家可以自己發掘下。

btc 大跌可以進了

刚才我在火币买的时候,USDT就是瘫痪状态,说是币不足,后来没辙换币安,买BTC,再买DCR

一开始币安买BNB,也是瘫痪,说是没有低于1000的挂单。后来看了他们的交易对买了BTC

去年这时候BTC 3000多美元

去年这时候是傻情况呢,BTC跌到3000美元了

BTC 2500 ETH 20 见

我昨晚上做梦BTC 暴跌到5美元,赶紧入手了1000个,坐等福布斯排行😂